Privacybeleid
BLEARN B.V.

BLEARN B.V., gevestigd aan
Tusseler 99, 7241 KD Lochem,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens

BLEARN B.V.
Tusseler 99
7241 KD Lochem
+31650820676
blearn.nl
info@blearn.nl

Joep Nijland is verantwoordelijk voor het privacybeleid van BLEARN B.V. (vanaf nu BLEARN). Hij is te bereiken via info@blearn.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BLEARN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Financieel administratieve gegevens van organisaties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blearn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BLEARN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– BLEARN analyseert uw gedrag (m.b.v. Google Analytics) op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
– BLEARN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
– Mochten er tijdens trainingen, workshops en presentaties applicaties gebruikt worden waarbij persoonsgegevens verwerkt worden, dan geef ik van te voren het doel aan. Na afloop verwijder ik deze gegevens zo spoedig mogelijk maar maximaal binnen 1 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

BLEARN neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BLEARN) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BLEARN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > maximaal 7 jaar > Zie de hierboven bovengenoemde doelen/grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens
Adres > maximaal 7 jaar > Zie de hierboven bovengenoemde doelen/grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens
Financieel administratieve gegevens > maximaal 7 jaar > Zie de hierboven bovengenoemde doelen/grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens
Email > maximaal 2 jaar > Zie de hierboven bovengenoemde doelen/grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

BLEARN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BLEARN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BLEARN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Soort cookies > inhoud > bewaartermijn
– __sharethis_cookie_test__ / inhoud: 1 / bewaartermijn: aan het eind van de sessie
– __unam / inhoud: 6c74c66-16368ec281c-73025fc6-1 / bewaartermijn: 9 maanden
– _ga / inhoud: GA1.2.878816923.1526473698 / bewaartermijn: 2 jaar
– _gid / inhoud: GA1.2.658716295.1526473698 / bewaartermijn: 1 dag
– _gat / inhoud: 1 / bewaartermijn: 1 minuut

https://blearn.nl maakt gebruik van een aantal plugins om knoppen te tonen waarmee berichten en inhoud eenvoudig gedeeld kunnen worden via social media. Deze plugins gebruiken (soms) cookies om het gebruik van de knoppen te kunnen registeren en rapporteren. BLEARN heeft geen invloed op de plaatsing van cookies door embedded content op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BLEARN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blearn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BLEARN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BLEARN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@blearn.nl. BLEARN heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Wachtwoorden/codes op apparaten, programma’s én bestanden via een wachtwoordkluis
– Uitschakelen/dichtklappen pc / smartphone
– Back-up actueel houden / wijzigen en veilig bewaren achter slot en grendel
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.